>
1

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ลุมพลี

โครงสร้างอบต.ลุมพลี
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ลุมพลี
สมาชิกสภา อบต.ลุมพลี
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลลุมพลี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

เอกสารเผยแพร่/สาระน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
พรบ./กฎระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
วารสารลุมพลี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  กองทุนหมู่บ้าน (กทบ)
 
     
 
 
  ความเป็นมาของกองทุนหมู่บ้าน

  • ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน


    คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก(กทบ)